اطلاعیه جهاد کشاورزی

تخصیص سهمیه مرحله دوم بهمن

تخصیص سهمیه مرحله دوم بهمن منوط به ثبت کامل اطلاعات نهاده ماههای قبل می باشد

image of news