اطلاعیه جهاد کشاورزی

نکات مهم در استفاده از سامانه

1- شرکت تعاونی بایستی زیر مجموعه یک اتحادیه استانی باشد. 2- بعد از تخصیص نهاده به شرکت تعاونی وتایید توسط اتحادیه مربوطه در ارتابل شزکت تعاونی قابل مشاهده و توزیع خواهد بود 3- نام شرکت تعاونی ویرایش نگردد 4-باتوجه به اینکه قیمت پایه نهاده های خام وکنسانتره توسط ستاد سازمان در سامانه ثبت ی گردد از ثبت قیمت در شهرستان جدا خود داری گردد. 5- بتوجه به اینکه سود فروش ،افت وتخلیه سیستمی محاسبه می گردد در زمان فروش نهاده توسط عاملین فقط کرایه حمل وارد شود.

image of news