اطلاعیه جهاد کشاورزی

ثبت سهمیه نهاده های خام

احتراما توزیع سهمیه های موضوع نامه شماره 028942و 028476و سبوس آذر ماه در سامانه ثبت گردد

image of news